affirmations afirmacje

animation animacja

affirmations_FRONTa.jpg
affirmations / excerpt from the animated sequence / 2008 afirmacje / fragment z sekwencji animacji / 2008

affirmations_CIRCa.png

affirmations

animation / duration: 00:02:33 / 2008

Exploration of issues related to the MIMICRY series and the activities connected with the process of reviving the real object and changing its perception, resulted in a realization of the movie AFFIRMATIONS. Additionally, the press news from 2007 reporting about permission to cross-breed animal sex cells with human cells, and thus approval of the activities connected with a morally controversial area were an impulse which affected the form of the animation . The final shape of the animation refers to delicately woven structure of living organisms, which creates a kind of architectural system based on data closed in genes. Small change in their mutual arrangements constructs new forms as a result of disorder of original information. The movie AFFIRMATIONS is a boundless space, devoid of the gravitation force. Space which accepts an absorbs everything . Affirmation in terms of form is a model of space not undergoing real world's physical laws. This is hypothetical place, where I can set the object freed from gravity and I am able to integrate ceramic sculpture with the sound, movement, text and graphics in unrestricted ways. The animation had its premiere during the 13th International Media Art Biennale WRO 09 Expanded City..

afirmacje

animacja / czas trwania: 00:02:33 / 2008

Eksplorowanie zagadnień związanych z cyklem MIMIKRA i zabiegi związane z próbami ożywiania obiektów a tym samym zmianą ich postrzegania doprowadziły do realizacji filmu AFIRMACJE. Impulsem, który wpłynął na formę animacji była informacja prasowa z 2007 r. donosząca o zgodzie na krzyżowanie zwierzęcych komórek rozrodczych z ludzkimi a tym samym aprobacie działań związanych z obszarem budzącym wiele kontrowersji. Ostateczny kształt animacji odnosi się zatem do misternie tkanej struktury żyjących organizmów, która tworzy rodzaj wewnętrznej architektury opartej na danych zawartych w genach. Drobna zmiana ich wzajemnego układu konstruuje nowe formy, będące wynikiem zaburzenia pierwotnej informacji. AFIRMACJE to bezkresna przestrzeń, pozbawiona sił grawitacji, która poprzez wielokrotne powtórzenia aprobuje i pochłania wszystko. Animacja AFIRMACJE od strony formalnej stanowi model przestrzeni nie podlegającej prawom fizycznym realnego świata. To hipotetyczne miejsce, gdzie mogę wyzwolić przedmiot od siły ciążenia i zintegrować go z dźwiękiem, ruchem, tekstem, obrazem i właściwie w sposób nieograniczony prawami natury poddać go oddziaływaniu złożonych kontekstów. Animacja po raz pierwszy zaprezentowana została w 2009 roku w trakcie 13 Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO 09 Expanded City.


affirmations / animation afirmacje / animacja

affirmations_01.jpg
affirmations_02.jpg
affirmations / stop motion animation combined with 2d computer animation. In the pictures: work from the MIMICRY series ( on the top) and the korean artist Ha Tae Hun holding TWO GENES work ( on the bottom) / 2008 afirmacje / animacja poklatkowa w połączeniu z animacją komputerową 2D / na zdjęciu na górze praca z cyklu MIMIKRA. Na dole koreański artysta Ha Tae Hun z pracą DWA GENY / 2008

affirmations / animation / still frames afirmacje / animacja / kadry

affirmations_06.jpg
affirmations_08.jpg
affirmations / still frames from the animation / 2008 afirmacje / kadry z animacji / 2008