news aktualności

news_05.jpg

3d Printing as a Tool For Creative Solution in Visual Arts - Context

26 April 2022 / International conference

Adam Abel's presentation Creative Coding: Transformation of the Medium was a part of an online international conference organized by the Department of Art Mediation, Faculty of Sculpture and Art Mediation at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, Poland. In the presentation, Adam Abel refered to the experimental application he's been developing over the recent years. The application has evolved into a digital tool aiding the algorithmic design of his art forms. This presentation shows examples of those 3D printed objects in which digital anatomy relies on the personally drafted code. Adam Abel explains how manipulating the basic structure of the digital medium generates the characteristic aesthetic of his works and how it preserves the traces of the algorithms creating it. There is also the issue of overcoming the limitations of the ceramic matter when confronted with digital tools and the influence of digital tools on the contemporary art of ceramics.

Druk 3d jako narzędzie kreatywnych rozwiązań w sztukach wizualnych

26 kwietnia 2022 / międzynarodowa konferencja

Prezentacja Adama Abla Creative Coding: Transformation of the Medium była częścią międzynarodowej konferencji on-line organizowanej przez Katedrę Mediacji Sztuki Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W prezentacji Adam Abel nawiązał do swojej eksperymentalnej aplikacji, nad którą pracuje od kilku lat. Jej pierwotna postać wyewoluowała w stronę komputerowego narzędzia, wspomagającego algorytmiczne projektowanie. Autor przedstawia przykłady tych obiektów wykonanych w technologii druku 3D, których cyfrowa anatomia opiera się na opracowanym przeze niego kodzie. Wskazuje, w jaki sposób manipulowanie podstawową strukturą medium cyfrowego generuje charakterystyczną estetykę jego prac i utrwala ślady tworzących ją algorytmów. Adam Abel zwraca uwagę na kwestie przełamywania ograniczeń wynikających ze stosowania narzędzi cyfrowych w starciu z materią ceramiczną oraz ich wpływ na współczesną sztukę ceramiki.

news_04.jpg

Digital Anatomy of Form: Algorithms and Coding in Creation Processes

27th June 2021 / international conference: Art in the Firelight / 13th Festival of High Temperatures.

The leading motif of the Adam Abel's presentation entitled Digital Anatomy of Form: Algorithms and Coding in Creation Processes is the phenomenon of transformation in the context of a dialogue between ceramic matter and digital media. The author refers to his recent works and early concepts and projects based on indirect and direct references to the “digital anatomy of form” i.e., geometric features of a virtual model or internal elements of its hierarchical structure. On the one hand, the artist reveals how that dialogue had contributed to developing the artist's own technique of building multilayer ceramic structures of an algorithmic nature (implemented in the “Mimicry” series from 2003 - 2008), and on the other hand, he presents the recent 3D printed ceramic works, the digital anatomy of which relies directly on personally drafted computer code.

Cyfrowa anatomia formy: algorytmy i kodowanie w procesach tworzenia

27 czerwca 2021 / międzynarodowa konferencja: Sztuka w blasku ognia / 13 Festiwal Wysokich Temperatur

Wiodącym motywem prezentacji Adama Abla Cyfrowa anatomia formy: algorytmy i kodowanie w procesach tworzenia jest fenomen transformacji w kontekście dialogu materii ceramicznej i mediów cyfrowych. Autor w odniesieniu do swoich działań artystycznych, przywołuje wczesne, idee i projekty, oparte na pośrednim lub bezpośrednim odwoływaniu się do „ cyfrowej anatomii formy” - geometrycznych cech wirtualnego modelu czy wewnętrznych elementów hierarchicznej struktury z jakiej jest zbudowany. Z jednej strony artysta ujawnia nam jak ten dialog pośrednio przyczynił się do opracowania i rozwinięcia autorskiej techniki budowania wielowarstwowych struktur o algorytmicznym charakterze, zaimplementowanej do obiektów z cyklu Mimikra z lat 2003-2008. Z drugiej strony odnosi się do swoich ostatnich prac ceramicznych, których anatomia bezpośrednio opiera się na napisanym przez siebie kodzie komputerowym. W tym aspekcie artysta prezentuje stworzone w technologi druku 3D obiekty, które zaprojektowane zostały z użyciem autorskiej aplikacji.

news_03.jpg

Adam Abel in the short film from The Processes series

April-May 2021 / 13th Festival of High Temperatures

Adam Abel took part in the film project called Processes. It focused on documenting the artist’s unique way of working. The film was made as part of the 13th Festival of High Temperatures at the Academy of Art and Design in Wrocław. The recordings took place in the newly established Experimental Laboratory of 3D Fabrication at The Faculty of Ceramic and Glass. In this short film, Adam Abel has revealed his most recent activities related to the use of creative coding in designing art objects and applying 3d print technology in the ceramic matter.
Title of the movie: From the Digital Code to an Object in Ceramics. Processes [2015-2021] Directing, production: XANI, camera: 4 Soul Media, Damian Domaszewski, Tarniu editing: Tarniu. https://www.youtube.com/watch?v=OcLAuYDdpa0

Adam Abel w filmie z cyklu Procesy

kwiecień-maj 2021 / 13 Festiwal Wysokich Temperatur

W kwietniu i maju 2021 roku Adam Abel brał udział w projekcie filmowym Procesy, który skupiał się na udokumentowaniu unikalnego sposobu pracy artysty. Projekt towarzyszył 13. Festiwalowi Wysokich Temperatur, którego organizatorem była Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Nagrania odbyły się w nowo powstałym Eksperymentalnym Laboratorium Fabrykacji 3D. W tym krótkim filmie Adam Abel ujawnił swoje ostatnie działania związane z wykorzystaniem kreatywnego kodowania w projektowaniu obiektów artystycznych pod kątem zastosowania technologii druku 3d w materii ceramicznej.
Tytuł filmu: Od kodu cyfrowego do obiektu w Ceramice. Procesy [2015-2021] Reżyseria, produkcja: XANI, zdjęcia: 4 Soul Media, Damian Domaszewski, Tarniu montaż: Tarniu. https://www.youtube.com/watch?v=OcLAuYDdpa0

news_02.jpg

Ex-Machina-Abel

2019 / review by dr hab. Zbigniew Solski in art magazine FORMAT nr 82-83

There is an interesting review of Adam Abel's multimedia exhibition Deus Ex Machina in art magazine FORMAT no. 82-83, pages 78-79. The author of the article is Zbigniew Władysław Solski, a culture expert and a theatrologist. In his review, he combines subjective impressions with surprising references to the history of culture. It is worth getting acquainted with that unusual review of the exhibition.

Ex-Machina-Abel

2019 / recenzja dr hab. Zbigniewa Solskiego w Piśmie Artystycznym FORMAT nr 82-83

Recenzja multimedialnej wystawy Adama Abla Deus Ex Machina. Pismo Artystyczne FORMAT nr 82-83 / str. 78-79. Autorem tekstu recenzji zatytułowanej Ex-Machina-Abel jest dr hab. Zbigniew Władysław Solski, kulturoznawca i teatrolog. W swoim artykule łączy on opis subiektywnych wrażeń z zaskakującymi odniesieniami do historii kultury. Warto zapoznać się z tym niebanalnym opisem wystawy.

news_01.jpg

Deus Ex Machina

01.02.2019 -30.04.2019 / Adam Abel's multimedia exhibition

Deus Ex Machina is Adam Abel's multimedia installation where animation techniques and video projections have been adopted to create the illusion of movement of multi-element ceramic sculptures. All elements of the installation - objects and animations, refer to modular animal-like machines. The objects originate from the Sniffers series in which form composition indicates the possibility of its independent movement and the corresponding animations depict transforming shadows of the sculptures, thus giving the impression of their subtle movement. An additional element incorporated into the exhibition space was a set of generative animations. They have been programmed based on simplified kinematic equations. The algorithm, randomly picking the parameters of movement, provided continuity and uniqueness to the generated cycles of changes. The installation was composed in the building of Science and Art Centre FORMER MINE in the post-industrial area of a former coal mine in Walbrzych. The exhibition was curated by Piotr Micek. Date: 01.02.2019 -30.04.2019. Venue: Science and Art Centre FORMER MINE, Galery CCU, Wałbrzych, Poland.

Deus Ex Machina

01.02.2019 -30.04.2019 / multimedialna wystawa Adama Abla

Deus Ex Machina to instalacja multimedialna Adama Abla, w której wykorzystane zostały techniki animacji oraz projekcje wideo w budowaniu iluzji ruchu wieloelementowych rzeźb ceramicznych. Wszystkie prezentowane realizacje w swoim kształcie nawiązują do modularnych, animalistycznych maszyn o transformujących się układach. Dedykowane tym działaniom formy przestrzenne to cykl prac Sniffers, który umownie odnosi się do konstrukcji maszyny, zwierzęcia o potencjalnych możliwościach samodzielnego przemieszczania się. Animacje bezpośrednio związane z układami poszczególnych obiektów przybrały kształty poruszających się cieni, tym samym wywołując wrażenie subtelnego ruchu rzeczywistych form. Dodatkowo do wystawy włączony został zestaw animacji generatywnych, które zostały zaprogramowane w oparciu o uproszczone równania kinematyki . Zapisany w kodzie algorytm, losowo dobierający parametry ruchu, zapewnił ciągłość i niepowtarzalność generowanych cyklów zmian. Instalacja zaaranżowana została w postindustrialnej przestrzeni na terenie byłej kopalni węgla kamiennego w Centrum Nauki i Sztuki, Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Kuratorem wystawy był Piotr Micek. Czas trwania wystawy : 01.02.2019 -30.04.2019. Miejsce Wystawy: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Galeria CCU, Wałbrzych, Polska.