inversion 28092008 inwersja 28092008

performance & ceramic art performance & sztuka ceramiki

inversionP_FRONT.jpg
inversion 28092008 / photography no 06 ( detail ) 06 / 2008 inwersja 28092008 / fotografia nr 06 ( detal ) / 2008

inversionP_CIRC.png

inversion 28092009

performance / ceramic art / 2008

Inversion 28092008 is a registration of an event, during which a sculpture from the Inversions series is brought into another level of transformation. Thanks to video and photography, a spectacular destruction unveils new forms and ephemeral features of the material in a split second. The process of destruction undergoes reversal in the photographic frame becoming an act of creation whereas looking at it from the video perspective it appears as an act of catharsis that brings a still object into life.

inwersja 28092009

performance / sztuka ceramiki / 2008

Inwersja 28092008 to rejestracja zdarzenia w czasie którego rzeźba z cyklu Inwersje wprowadzona zostaje na kolejny poziom transformacji. Dzięki video i fotografii spektakularna destrukcja, w ułamku sekundy odsłania nowe formy i efemeryczne właściwości tworzywa . Proces niszczenia w fotograficznym kadrze ulega odwróceniu stając się aktem kreacji, a poprzez pryzmat obrazu wideo jawi się jako akt oczyszczenia powołujacy do życia martwy obiekt.


inversion 28092008 / performance / ceramic art inwersja 28092008 / performance / sztuka ceramiki

inversionP_01pionL.jpg
inversionP_02pionL.jpg
inversion 28092008 / photography no 06 and 08 / 2008 inwersja 28092008 / fotografia nr 06 and 08 / 2008
inversionP_small01p.jpg
inversionP_small02p.jpg
inversionP_small03p.jpg
inversionP_small04p.jpg
inversionP_small05p.jpg
inversionP_small06p.jpg
inversionP_small07p.jpg
inversionP_small08p.jpg
inversionP_small09p.jpg
inversion 28092008 / sequence of photographies / 2008 inwersja 28092008 / sekwencja fotografii / 2008