places / players miejsca / gracze

photography & found objects fotografia & found objects

players_FRONT.jpg
places / players / exhibition view at the BWA Wrocław Contemporary Art Gallery / Wrocław 2001 - 2002 miejsca / gracze / widok wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Wrocław / Wrocław 2001 - 2002

players_CIRC.png

places / players

photography / found objects / 2001-2002

The places unconsciously marked by artist's gesture, objects compilation or abandoned wastes become carriers of memories for persons and their surrounding. They constitue space for specific game between remembrance, imagination and existing chaos of objects. I subconsciously arrange this according to my own rules. In this game the final object of creation's process has moved to the background, the weight of importance is shifted towards negatives, tools and wastes. The project 'Places' was presented within Players exhibition in Wroclaw Gallery in 2001/2002. It was undirectly connected with ceramics. It juxtaposed series of photographs with objects in order to give a new emotional and visual value for discarded and rejected things. The exhibition included photographs of the glass waste dumps in Cleveland in United States and pictures which were taken in an old workshop in Wałbrzych in Poland where a lot of plaster forms were designed and prepared for ceramic production. The photographs of the former workshop have preserved memories and the material trace of activities left by three artists: Hanna Pietrzak, Zbigniew Abel and Adam Abel.

miejsca / gracze

fotografia / found objects / 2001-2002

Miejsca nieświadomie naznaczone przez twórców , układem obiektów, gestem czy pozostawionymi odpadami stają się nośnikiem pamięci o otoczeniu i ludziach . To one są przestrzenią swoistej gry, w której moja wyobraźnia i wspomnienia wchodzą w konfrontacje z zastanym chaosem. Podświadomie porządkuje to według własnych reguł. W tej grze obiekt będący finalnym produktem procesu twórczego przestaje mieć decydujące znaczenie - ciężar ważności przenosi się na , negatywy, narzędzia, destrukty. Projekt „Miejsca” prezentowany był na wystawie GRACZE we Wrocławskim BWA w 2002 roku. Pośrednio związany z ceramiką , zestawiał ze sobą serie fotografii i obiektów nadając nową emocjonalną i wizualną wartość rzeczom zużytym i odrzuconym. Fotografie prezentowane na wystawie wykonane były na terenie składowiska odpadów szklanych w Cleveland, Ohio w USA oraz w pomieszczeniach starej modelarni w Wałbrzychu, gdzie materialne ślady swoich działań pozostawiła trójka artystów Hanna Pietrzak, Zbigniew Abel i Adam Abel.


places / players / exhibition miejsca / gracze / wystawa

players_01.jpg
players_02pion.jpg
places / players / exhibition view at the BWA Wrocław Contemporary Art Gallery. Series of black & white photographies and the plaster object SOLOIST miejsca / gracze / widok wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Wrocław. Seria czarno-białych fotografii i gipsowy obiekt SOLISTA

places / old workshop / photography miejsca / stara modelarnia / fotografia

players_03.jpg
the workshop / photography no 02 / from the PLACES series / Wałbrzych 2001 stara modelarnia / fotografia nr 02 / z serii MIEJSCA / Wałbrzych 2001
players_smallA01.jpg
players_smallA02.jpg
players_smallA03.jpg
players_smallA04.jpg
players_smallA05.jpg
the workshop / group of photographies no 01 - 05 / from the PLACES series / Wałbrzych 2001 stara modelarnia / grupa fotografii nr 01 - 05 / z serii MIEJSCA / Wałbrzych 2001

places / old workshop / photography miejsca / stara modelarnia / fotografia

players_smallB02.jpg
players_smallB01.jpg
players_smallB02.jpg
players_smallB03.jpg
the workshop / group of photographies no 07 - 09 / from the PLACES series / Wałbrzych 2001 stara modelarnia / grupa fotografii nr 07 - 09 / z serii MIEJSCA / Wałbrzych 2001
players_04.jpg
players_smallC01.jpg
players_smallC02.jpg
players_smallC03.jpg
the workshop / group of photographies no 11 - 12 / from the PLACES series / Wałbrzych 2001 ( in the photo fragments of models based on Hanna Pietrzak design ) stara modelarnia / grupa fotografii nr 11 - 12 / z serii MIEJSCA / Wałbrzych 2001 ( na fotografii fragmenty modeli opartych na projekcie Hanny Pietrzak )

places / fragile memory / photography miejsca / krucha pamięć / fotografia

players_06pionL.jpg
players_07pionL.jpg
fragile memory / photography no 01 and 02 / from the PLACES series / glass dump in Cleveland, Ohio USA / 2000 krucha pamięć / fotografia nr 01 i 02 / z serii MIEJSCA / wysypisko szkła w Cleveland, Ohio USA / 2000
players_08half.jpg
players_09half.jpg
fragile memory / photography no 03 and 04 / from the PLACES series / glass dump in Cleveland, Ohio USA / 2000 krucha pamięć / fotografia nr 03 i 04 / z serii MIEJSCA / wysypisko szkła w Cleveland, Ohio USA / 2000