ananke / loops ananke / loops

creative coding & ceramics kodowanie kreatywne & ceramika

anankeloop_FRONT.jpg
ananke/loops / multimedia installation / Wroclaw 2018 ananke/loops / instalacja multimedialna / Wrocław 2018

anankeloop_CIRC.png

ananke

algorithmic design / 3d print / ceramics / multimedia installation / 2018

Ananke is an interdisciplinary project which binds together a few works. Ananke as a ceramic object is a form that materializes the notation of movement. Its source is a digital code based on a general principle used in two-dimensional computer animation: the interpolation of keyframes. Ananke is also a working title for the experimental application I've been developing over recent years. It has stemmed from an idea of creating a virtual form whose shape and structure might have been interactively changed. By extending the interface of data input, the interactive shape has evolved towards a personalized computer tool aiding an algorithmic design. Both the digital code and the generated three-dimensional models are built on the concept of a loop – a repeated cycle where the beginning and the end are shared.

ananke

projektowanie algorytmiczne / druk 3D / ceramika / instalacja multimedialna / 2018

Ananke to interdyscyplinarny projekt, który wiąże ze sobą kilka realizacji. Ananke jako obiekt ceramiczny to forma rzeźbiarska materializująca zapis abstrakcyjnego ruchu. Jej źródłem jest kod cyfrowy wykorzystujący ogólna zasadę stosowaną w tworzeniu dwuwymiarowych animacji opartych na interpolacji klatek kluczowych. Ananke to również robocza nazwa eksperymentalnej aplikacji, nad którą pracuję od kilku lat. Rozwinęła się ona z pomysłu stworzenia wirtualnej interaktywnej formy o transformującym się układzie i strukturze. Rozbudowując prosty interfejs wprowadzania danych interaktywna forma wyewoluowała w stronę komputerowego narzędzia, wspomagającego projektowanie algorytmiczne. Zarówno kod komputerowy jak i generowane formy i animacje opierają się na koncepcji pętli - powtarzającego się cyklu o wspólnym początku i końcu.


ananke/loops / multimedia installation ananke/loops / instalacja multimedialna

anankeloop_01.jpg
anankeloop_02pion.jpg
anankeloop_03.jpg
ananke/loops / three-channel generative animation / 3d printed ceramic objects ananke/loops / trzykanałowa animacja generatywna / obiekty ceramiczne
anankeloop_04.jpg
ananke/loop / three-channel generative animation / 3d printed ceramic objects ananke/loop / trzykanałowa animacja generatywna / obiekty ceramiczne
anankeloop_05.jpg
ananke/loop / three-channel generative animation / 3d printed ceramic objects ananke/loop / trzykanałowa animacja generatywna / obiekty ceramiczne

ananke / ceramic object / 3d printing technology ananke / obiekt ceramiczny / technologia druku 3d

anankeloop_04.jpg
anankeloop_05pion.jpg
ananke / ceramic object / mixed technique ( object designed parametrically and coded in author's application / 3D printed in clay, manually assembled before firing ) ananke / obiekt ceramiczny / technika mieszana ( obiekt zaprojektowany algorytmicznie z użyciem aplikacji opartej na autorskim kodzie, druk 3D ceramika )
anankeloop_08.jpg
anankeloop_09pion.jpg
ananke /ceramic object / details ananke/ obiekt ceramiczny / detale

loop / ceramic object / 3d printing technology loop / obiekt ceramiczny / technologia druku 3d

anankeloop_04.jpg
loop / ceramic object / mixed technique ( object designed parametrically and coded in author's App / 3D printed in clay, manually assembled before firing ) loop / obiekt ceramiczny / technika mieszana ( obiekt zaprojektowany algorytmicznie z użyciem aplikacji opartej na autorskim kodzie, druk 3D ceramika )