chrysallis chrysallis

creative coding & 3d print kodowanie kreatywne & druk 3d

chrysallis_FRONT.jpg
chrysallis / still frame from the process chrysallis / kadr z rejestracji procesu

chrysallis_CIRC.png

chrysallis

algorithmic design / 3d print / 2021

A digital environment is ruled by its own very strict principles. This numerical realm shapes a characteristic aesthetic that may be explicitly exposed by emphasizing features of an object’s digital anatomy. I’m extracting the original wireframe of the virtual construction which mirrors the algorithm that makes it up. Its distinct traces are preserved on the model’s surface and reveal the internal process responsible for assembling thousands of points, edges, and cross-sections into a digital organism inscribed in the form of a loop. Even though the geometric structures stem directly from mechanisms generated by a digital code, the forms evoke biological analogies. The video included in the project enhances those analogies in the context of transforming a logical operation into a material object. The recorded process of parts of the printed prototype dissolving implicitly refers to the last stage of some insects’ metamorphosis – a process where an organism’s mature shape emerges from its chrysalis stage.

chrysallis

projektowanie algorytmiczne / druk 3D / 2021

Cyfrowe środowisko rządzi się ściśle określonymi regułami. Ta numeryczna rzeczywistość kształtuje specyficzną estetykę, która jest wyraźnie eksponowana poprzez podkreślenie cech cyfrowej anatomii obiektów. Wyodrębniam pierwotny szkielet ich konstrukcji, który i stanowi odbicie tworzącego go algorytmu. Jego mocne ślady pozostawione na powierzchni odsłaniają wewnętrzny mechanizm budowania formy, który z tysięcy punktów, krawędzi i przekrojów składa cyfrowy organizm wpisany w formę pętli. Mimo, że powstałe formacje oparte są na mechanizmach generowanych przez kod komputerowy to formy przywołują biologiczne analogie. Włączona do projektu rejestracja wideo wzmacnia te analogie w kontekście przemiany logicznych operacji kodu komputerowego w materialny obiekt. Zarejestrowany proces rozpuszczania fragmentów drukowanej formy pośrednio nawiązuje do ostatniego etapu metamorfozy niektórych owadów– procesu wyłaniania się ich dojrzałej postaci ze stadium poczwarki.


chrysallis / creative coding / 3d print chrysallis / kodowanie kreatywne / druk 3d

chrysallis_01pionL.jpg
chrysallis_02pionL.jpg
chrysallis_03.jpg
chrysallis fossil / 3D print FDM / Tough PLA chrysallis fossil / druk 3D FDM / Tough PLA

chrysallis / creative coding / 3d print chrysallis / kodowanie kreatywne / druk 3d

chrysallis_04pionL.jpg
chrysallis_05pionL.jpg
chrysallis_06.jpg
chrysallis nonuniform / 3D print FDM / Tough PLA chrysallis nonuniform / druk 3D FDM / Tough PLA

chrysallis / creative coding / 3d print chrysallis / kodowanie kreatywne / druk 3d

chrysallis_07.jpg
chrysallis_08pion.jpg
chrysallis_09.jpg
chrysallis black / 3D print FDM / Tough PLA chrysallis black / druk 3D FDM / Tough PLA