louder głośniej

interactive installation / creative coding & animation instalacja interaktywna / kodowanie kreatywne i animacja

louder_FRONT.jpg
louder / interactive installation / Survival 13 Art Review “Prohibited Acts” in the building of the former barracks of a riot police unit / Wrocław 2015 głośniej / instalacja interaktywna /13 edycja przeglądu sztuki SURVIVAL „Czyny zabronione” w budynku dawnych koszar policji / Wrocław 2015

fantom_CIRC_S.png

louder

interactive installation / creative coding & animation / 2015

The core of the work “Louder” is based on interactive animation. The work reacts to the recipient's shout. The louder the scream, the higher the cloud of particles goes up, forming an outline of the letters. If the scream is loud and long enough, the cloud will remain at maximum height. Only a long and ceaseless scream will result in the emergence of separated letters which constitute a part of the hidden message: „FREEDOM-IS-AN-ILLUSION”. Every time the voice is getting weaker, the cloud of points descents and forms dispersing and impermanent shapes. The work refers to the fragile right of an individual to exhibit unhindered behaviour, perceived as freedom of self-expression. It becomes a misdemeanor when it violates the existing public order. On the other hand, the viewer's scream provoked by the work may initiate the process of trespassing on personal barriers. It can be an excuse to express hidden negative emotions, frustration, and anger as a natural human need to vent them. The work was presented during the 13th edition of the Survival Art Review entitled “Prohibited Acts”. It took place in the building of a former barracks of a riot police unit.

głośniej

instalacja interaktywna / kodowanie kreatywne & animacja / 2015

„Głośniej” to interaktywna animacja reagująca na krzyk odbiorcy. Komputerowo zaprogramowana chmura punktów pod wpływem zwiększania poziomu głośności unosi się w górę ekranu formując efemeryczne zarysy liter. Odpowiednio głośny i długi krzyk utrzymuje chmurę na maksymalnej wysokości. Na tym poziomie tylko długi i nieprzerwany dźwięk pozwala na kształtowanie się pojedynczych liter składających się na całość ukrytego komunikatu: „FREEDOM-IS-AN-ILLUSION”. Za każdym razem, gdy siła głosu osłabnie, chmura opada kształtując nietrwałe i rozsypujące się litery. Praca odnosi się do kruchego prawo jednostki do nieskrępowanych zachowań, odczytywanych jako swoboda wyrażania siebie. Korzystanie z tego prawa staje się wykroczeniem, gdy łamie ono granicę ustalonego porządku publicznego. Z drugiej strony, wymuszony na odbiorcy podniesiony głos inicjuje proces przekraczania jego wewnętrznych barier. Może być pretekstem do wyrażania skrywanych emocji, frustracji i złości, jako naturalnej ludzkiej potrzeby ich uwalniania. Praca została zaprezentowana podczas 13 edycji przeglądu sztuki SURVIVAL „Czyny zabronione” w siedzibie dawnych koszar policji we Wrocławiu.


louder / interactive installation / responsive animation głośniej / instalacja interaktywna / animacja responsywna

louder_01.jpg
louder_02pionL.jpg
louder_03pionL.jpg
louder / responsive animation based on author's source code głośniej / animacja responsywna oparta na autorskim kodzie źródłowym

louder / interactive installation głośniej / instalacja interaktywna

louder_04.jpg
louder_05pion.jpg
louder_06.jpg
louder_07.jpg
louder / interactive installation / responsive animation inside the building of the former barracks of a riot police unit / Survival 13 / Wrocław 2015 głośniej / instalacja interaktywna / animacja responsywna w pomieszczeniach dawnych koszar policji / Survival 13 / Wrocław 2015