inversions inwersje

ceramic art / sculpture sztuka ceramiki / rzeźba

inversions_FRONT.jpg
inversions / the group of ceramic objects / 2008 inwersje / grupa obiektów ceramicznych / 2008

inversions_CIRCa.png

inversion

ceramic objects / sculpture / 2008

Inversions is a series of ceramic sculptures that reflects musing over a gradual reversal of arrangement existing between machine and human. The machine, being so far a device supporting the human organism, becomes an element that is necessary for functioning of the organism. From the formal point of view, the objects of this series illustrate specific metamorphoses between geometric structure of a virtual project and real forms, structure of which is determined and deformed both by the used ceramic material and the processes connected with it. The notion of inversion used for the series of works denotes inversion of the organic into the mechanic, the inanimate into the animate, and the real into the illusory and vice versa. Closely connected with the group of these sculptures is a performative act Inversion 28092008.

inwersje

obiekty ceramiczne / rzeźba / 2008

Inwersje to cykl rzeźb ceramicznych, odnoszący się do refleksji nad stopniowym odwracaniem panującego układu pomiędzy maszyną a człowiekiem, w którym maszyna będąca do tej pory urządzeniem wspomagającym ludzki organizm staje się elementem niezbędnym dla jego funkcjonowania. Od strony formalnej obiekty tego cyklu obrazują specyficzne metamorfozy pomiedzy geometryczną strukturą wirtualnego projektu a rzeczywistymi formami, których strukturę determinuje i deformuje wykorzystane tworzywo ceramiczne oraz związane z nim procesy. Pojecie Inwersji dla cyklu stworzonych prac to odwrócenie tego co organiczne w mechaniczne, nieożywione w ożywione, rzeczywiste w iluzoryczne i vice versa. Z grupą tych rzeźb ściśle zwiazane jest działanie performatywne Inwersja 28092008.


inversions / ceramic objects inwersje / obiekty ceramiczne

inversions_01.jpg
inversion 01 / ceramic object from the cycle Inversion / 92x37x41cm / 2008 inwersja 01 / obiekt ceramiczny z cyklu Inwersje / 92x37x41cm / 2008
inversions_02.jpg
transmission / ceramic object from the cycle Inversion / 90x40x40cm / 2008 transmisja / obiekt ceramiczny z cyklu Inwersje / 90x40x40cm / 2008
inversions_03.jpg
inversion 02 / ceramic object from the cycle Inversion / 92x37x41cm / 2008 inwersja 02 / obiekt ceramiczny z cyklu Inwersje / 92x37x41cm / 2008

setaur / ceramic objects setaur / obiekty ceramiczne

inversions_04pionL.jpg
inversions_05pionL.jpg
setaur 01 / ceramic object from the cycle Inversion / 48x42x86cm / 2008 setaur 01 / obiekt ceramiczny z cyklu Inwersje / 48x42x86cm / 2008
inversions_06pionL.jpg
inversions_07pionL.jpg
setaur 02 / ceramic object from the cycle Inversion / 48x42x86cm / 2008 setaur 02 / obiekt ceramiczny z cyklu Inwersje / 48x42x86cm / 2008